Hur fungerar?/Samhälle /Juridik /Hemliga tvångsmedel

Hemliga tvångsmedel inom svensk rätt

Inom det svenska rättsväsendet finns det i princip sex hemliga tvångsmedel som får användas av brottsbekämpande myndigheter. Med hemliga tvångsmedel menar man medel som en myndighet eller myndighetsperson har rätt att utföra, som inskränker en persons fri- och rättigheter. Följande sex tvångsmedel finns.

Postkontroll

Postkontroll innebär att en försändelse (t.ex. brev) kan hållas kvar hos t.ex. Posten, i väntan på beslut om försändelsen skall beslagtas, endast vid brott då straffet är fängelse i minst ett år får en försändelse beslagtas eller utsättas för postkontroll.

Hemlig teleavlyssning

Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden till eller från ett telefonnummer spelas in "i hemlighet". En domstol måste ha gett tillstånd för att hemlig teleavlyssning skall få förekomma.

Hemlig teleövervakning

Hemlig teleövervakning innebär inhämtning av uppgifter som befordras eller har befordrats till eller från ett specifikt telefonnummer, t.ex. vilka nummer som ringt/ringts och vid vilka tidpunkter, själva meddelandena som befordrats är inte relevanta och omfattas inte av hemlig teleövervakning. En domstol måste ha gett tillstånd för att hemlig teleövervakning skall få förekomma.

Hemlig kameraövervakning

Hemlig kameraövervakning innebär att kameror används för att övervaka personer eller platser vid förundersökningar i brottsmål. En domstol måste ha gett tillstånd för att hemlig kameraövervakning skall få förekomma, och brottet i frågas straffvärde måste vara minst två års fängelse.

Hemlig rumsavlyssning

Hemlig rumsavlyssning innebär att samtal mellan andra personer eller t.ex. sammanträden avlyssnas eller spelas in. En domstol måste ha gett tillstånd för att hemlig teleövervakning skall få förekomma, och brottet i frågas straffvärde måste överstiga fyra års fängelse.

Preventiv tvångsmedelsanvändning

Preventiv tvångsmedelsanvändning innebär att brottsbekämpande myndigheter får använda ovanstående tvångsmedel - förutom hemlig rumsavlyssning - för att förhindra vissa allvarliga brott, som t.ex. brott mot rikets säkerhet eller terroristbrott.

Skriv en kommentar