Hur fungerar egentligen en luftvärmepump?

En värmepump är en anordning för att förflytta värme från en punkt till en annan, eller från en kall till en varm plats. Det finns många olika sorters ändamål då man använder värmepumpar, eller egentligen källor från varifrån man hämtar sin önskade värme - men oavsett lösning eller källa måste energi tillföras för att kunna transportera värmen.

För att avgöra hur bra eller ekonomiskt försvarbar en värmepumplösning, är talar man ofta om värmepumpens värmefaktor. I enkla ord innebär detta en jämförelsesiffra som talar om hur mycket värme man får tillbaka per tillförd mängd el av den aktuella värmepumplösningen. Värmefaktorn anges i termen COP, t.ex. en värmepump med COP 4 ger fyra delar värme per del tillförd elenergi, eller i andra ord 4 kWh värme per 1 kWh tillförd elenergi.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump kopplas till ett hus ventileringssystem och hämtar värme från dess frånluft. Frånluftsvärmepumpen brukar generellt sett vara den relativt enklaste lösningen, och den kan användas för både uppvärming av huset samt varmvattenberedning. Dock är frånluftsvärmepumpen inte alltid optimal, då den i ett hus som har hög energiförbrukning inte kommer upp i samma värmefaktor som andra värmepumpar.

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump bör ses som ett komplement snarare än en komplett lösning för uppvärmning. Luft-luftvärmepumpen hämtar värme från uteluften, och levererar sedan denna varmluft direkt ut i huset, den kan därför ge en skiftande innetemperatur om utetemperaturen fluktuerar mycket. En luft-luftvärmepump kan inte heller användas för att bereda varmvatten. En fördel dock med luft-luftvärmepumpen är att en del av de fabrikat är så kallade reversibla, vilket innebär att de under sommarhalvåret kan fungera som en luftkonditionering snarare än ett uppvärmningssystem!

Luft-vattenvärmepump

Funktionen hos en luft-vattenvärmepump är ganska lik luft-luftvärmepumpen, med skillnaden att luft-vattenvärmpumpen är kopplad till husets vattensystem. En luft-vattenvärmepump kan därför både värma upp huset samt vattnet. Men precis som luft-luftvärmepumpen beror dess värmefaktor på utetemperatur, och med en fluktuerande utetemperatur blir även uppvärmingen av husets vattensystem lidande.

Foto som illustrerar funktionaliteten hos en luftvärmepump

Skriv en kommentar